ทัวร์กรีซ GREECE เอเธนส์มิโคนอสซานโตรินี 8D5N BY QR NO JUL-OCT 17

ทัวร์กรีซ GREECE เอเธนส์มิโคนอสซานโตรินี 8D5N BY QR NO JUL-OCT 17

 • สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)- โดฮา
 • โดฮา-เอเธนส์
 • ช่องแคบโครินธ์-เมืองแนฟพลิออน-เอเธนส์
 • กรุงเอเธนส์ - นั่งเรือSEAJET -เกาะมิโคนอส
 • เกาะมิโคนอส - เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย
 • เกาะซานโตรินี-ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ - ชิมไวน์-กรุงเอเธนส์
 • กรุงเอเธนส์ - ชมเมือง  - วิหารพาเธนอน - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าพลักก้า - ประเทศไทย
 • โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 75,999 บาท

%MCEPASTEBIN%


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์กรีซ GREECE เอเธนส์มิโคนอสซานโตรินี 8D5N BY QR NO JUL-OCT 17

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
กรีซ

เดือน กรกฎาคม

11 ก.ค. 60-18 ก.ค. 60

 

77,999

75,999

73,999

12,900

4,000

เดือน สิงหาคม

08 ส.ค. 60-15 ส.ค. 60

* วันแม่

77,999

75,999

73,999

12,900

4,000

22 ส.ค. 60-29 ส.ค. 60

 

77,999

75,999

73,999

12,900

4,000

เดือน กันยายน

05 ก.ย. 60-12 ก.ย. 60

 

75,999

73,999

71,999

12,900

4,000

19 ก.ย. 60-26 ก.ย. 60

 

75,999

73,999

71,999

12,900

4,000

เดือน ตุลาคม

04 ต.ค. 60-11 ต.ค. 60

 

77,999

75,999

73,999

12,900

4,000

18 ต.ค. 60-25 ต.ค. 60

* วันปิยมหาราช

77,999

75,999

73,999

12,900

4,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 48 Euro/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอSCHENGEN VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นท่านละ4,000 บาท(ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,811