ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4 ดาว BY FD ON MAR - AUG 17

ทัวร์ลาว  หลวงพระบาง พัก4 ดาว BY FD ON MAR - AUG 17

  • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
  • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
  • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
  • ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
  • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
  • วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
  • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
  • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
  • แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

สายการบิน : AirAsia (FD)
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4 ดาว BY FD ON MAR - AUG 17

อัตราค่าบริการ 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

10มี.ค.60

12มี.ค.60

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

24มี.ค.60

26มี.ค.60

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

7เม.ย.60

9เม.ย.60

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

13เม.ย.60

15เม.ย.60

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

14 เม.ย.60

16 เม.ย.60

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

21 เม.ย.60

23 เม.ย.60

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

29 เม.ย.60

1 พ.ค.60

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

12 พ.ค.60

14 พ.ค.60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

11 ส.ค.60

 13 ส.ค.60

24+1

11,900

11,500

10,900

3,000

 

อัตราค่าบริการรวม

-ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

- ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

   -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   -ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

   -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495