ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3D2N BY UL ON JAN - JUN 17

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3D2N BY UL ON JAN - JUN 17

 • ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
 • นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
 • ขอพรวัดหวังต้าเซียน
 • หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

 • พิเศษ1. บินกับสายการบินศรีลังกัน มีจอทุกที่นั่ง
 • พิเศษ2. พักฮ่องกงระดับ  4ดาว
 • พิเศษ3. เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นมุ่น

  สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES (UL)
  กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3D2N BY UL ON JAN - JUN 17

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

21 - 23 มกราคม 2560

15,900

15,900

14,900

4,500

18 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

04 – 06 มีนาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

11 - 13 มีนาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

18 - 20 มีนาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

25 - 27 มีนาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

01 – 03 เมษายน 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

06 - 08 เมษายน 2560

17,900

17,900

16,900

4,500

08 - 10 เมษายน 2560

17,900

17,900

16,900

4,500

13 - 15 เมษายน 2560

21,900

21,900

20,900

4,500

15 - 17 เมษายน 2560

21,900

21,900

20,900

4,500

22 – 24 เมษายน 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560

18,900

18,900

17,900

4,500

04 – 06 พฤษภาคม 2560

17,900

17,900

16,900

4,500

06 - 08 พฤษภาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

13 - 15 พฤษภาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

20 - 22 พฤษภาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

27 - 29 พฤษภาคม 2560

16,900

16,900

15,900

4,500

03 – 05 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

14,900

4,500

10 - 12 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

14,900

4,500

17 - 19 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

14,900

4,500

24 - 26 มิถุนายน 2560

15,900

15,900

14,900

4,500

อัตราค่าบริการนี้รวม

     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   

     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

     ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                 

     ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

    ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

    ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140