ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 5D3N BY TZ ON APR - OCT 17

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 5 D 3 N BY TZ ON APR - OCT 17

  • ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
  • ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  
  • DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์กู้กงชมตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง               

    สายการบิน : NOK SCOOT (TZ)
    กำหนดการเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม  2560
    ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว 5D3N BY TZ ON APR - OCT 17

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่  05-09 เมษายน 2560(วันจักรี)

17,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 12-16 เมษายน2560(วันสงกรานต์)

22,888 บาท

5,500  บาท

วันที่ 19-23 / 26-30 เมษายน2560

16,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 06-10 / 17-21 พฤษภาคม2560

16,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 21-25 มิถุนายน2560

16,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 05-09 กรกฎาคม2560(วันเข้าพรรษา)

17,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 19-23 กรกฎาคม2560

15,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 09-13 / 12-16 สิงหาคม2560(วันแม่)

16,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 23-27 สิงหาคม2560

15,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 06-10 กันยายน2560

15,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 20-24 กันยายน2560

16,888 บาท

4,500  บาท

วันที่ 18-22 ตุลาคม2560

วันที่ 21-25ตุลาคม2560 (วันปิยมหาราช

22,888 บาท

5,500  บาท

วันที่ 25-29 ตุลาคม2560

16,888 บาท

4,500  บาท

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็กและไม่รับจอยแลนด์

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

  ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

      กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

     ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน(หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้ สำหรับหนังสือเดินทางข้าราชการไทย (เล่มสีน้ำเงิน) ต้องทำการยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

     ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับ  ท่านละ 800  NTD หรือ 900 บาท สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

  ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812