ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD ON APR - SEP 17

ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD ON APR - SEP 17

 • สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน
 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี
 • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต

 • เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

  สายการบิน : AIR ASIA (FD)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2560
  ราคาเพียง : 37,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

02 – 04 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

08 – 10 เมษายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

09 – 11 เมษายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

15 – 17 เมษายน 2560

15,900

15,900

15,900

4,000

10,900

16 – 18 เมษายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

20 – 22 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

23 – 25 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

30 เม.ย. – 02 พ.ค.2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

05-07 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

06-08 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

11-13 พฤษภาคม 2560

14,900

14,900

14,900

3,500

10,900

13-15 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

14-16 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

19-21 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

21-23 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

26-28 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

28-30 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

02 – 04 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

04 – 06 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

11 – 13 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

16 – 18 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

18 – 20 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

25 – 27 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

02 – 04 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

07 – 09 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

08 – 10 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

09 – 11 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

14 – 16 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

16 – 18 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

23 – 25 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

30 ก.ค. – 01 ส.ค.2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

06 – 08 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

11 – 13 สิงหาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

12 – 14 สิงหาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

13 – 15 สิงหาคม 2560

14,900

14,900

14,900

4,000

10,900

20 – 22 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

27 – 29 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

01 – 03 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

03 – 05 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

10 – 12 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

17 – 19 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

22 – 24 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

24 – 26 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

8,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

   ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

   ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

   ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย               ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**

   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

   ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495