ทัวร์เวียดนามกลาง GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG ON APR - SEP 17

ทัวร์เวียดนามกลาง GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG ON APR - SEP 17

 • สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลางเที่ยวครบ 3 เมืองหลัก
 • เว้-ดานัง-ฮอยอันล่องเรือแม่น้ำหอมแม่น้ำสายหลักของเมืองเว้
 • พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์
 • พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา
 • ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • บริการอาหารครบทุกมื้อ รถบัสปรับอากาศพร้อมฟรี WIFI บนรถบัส
 • พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักษ์โลก/พัด/หมวก)

  สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน – กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามกลาง GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

06 – 09เมษายน 2560

16,900

16,900

16,900

4,000

9,900

20 – 23เมษายน 2560

14,900

14,900

14,900

3,500

8,900

28 เม.ย. – 01 พ.ค.2560

16,900

16,900

16,900

4,000

9,900

04 – 07พฤษภาคม 2560

16,900

16,900

16,900

4,000

9,900

11 – 14พฤษภาคม 2560

16,900

16,900

16,900

4,000

9,900

18 – 21พฤษภาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

25 – 28พฤษภาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

08 – 11 มิถุนายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

22 – 25 มิถุนายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

06 – 09กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

4,000

9,900

20 – 23กรกฎาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

03 – 06สิงหาคม 2560

13,900

13,900

13,900

4,000

9,900

10 – 13สิงหาคม 2560

16,900

16,900

16,900

4,000

9,900

24 – 27 สิงหาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

14 – 17 กันยายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

28 ก.ย. – 01 ต.ค.2560

13,900

13,900

13,900

3,500

8,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

   ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

   ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

   ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

   ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812