ทัวร์เวียดนามใต้ DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD ON APR - SEP 17

ทัวร์เวียดนามใต้ DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD ON APR - SEP 17

 • สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม
 • ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที่มุยเน่
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
 • ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น
 • ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
 • พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)


  สายการบิน : AIR ASIA (FD)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามใต้ DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY FD ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

06-09 เมษายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

12– 15 เมษายน 2560

15,900

15,900

15,900

4,500

10,900

13– 16 เมษายน 2560

15,900

15,900

15,900

4,500

10,900

14– 17 เมษายน 2560

15,900

15,900

15,900

4,500

10,900

20– 23 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

27– 30 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

04 – 07 พฤษภาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

10 – 13 พฤษภาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

11 – 14 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

18 – 21 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

25 – 28 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

01 – 04 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

15 – 18 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

22 – 25 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

06 – 09 กรกฎาคม 2560

12,900

12,900

12,900

3,500

9,900

07 – 10 กรกฎาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

20 – 23 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

10 – 13 สิงหาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

11 – 14 สิงหาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,500

9,900

24 – 27 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

31 ส.ค. – 03 ก.ย.2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

07 – 10 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

14 – 17 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

28 ก.ย. – 01 ต.ค.2560

11,900

11,900

11,900

3,500

9,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

    ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

    ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

    ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

    ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน

    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,493