ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG ON APR - SEP 17

ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG ON APR - SEP 17

 • สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
 • ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน           
 • ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 • บริการอาหารครบทุกมื้อ รถบัสปรับอากาศพร้อมฟรี WIFI บนรถบัส
 • พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก )

  สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY PG ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

06 – 08 เมษายน 2560

13,900

13,900

13,900

3,000

7,900

08 – 10 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

2,500

6,900

21 – 23 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

2,500

6,900

28 – 30 เมษายน 2560

12,900

12,900

12,900

2,500

6,900

29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560

13,900

13,900

13,900

3,000

7,900

05 – 07 พฤษภาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,000

7,900

12 – 14 พฤษภาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,000

7,900

19 – 21พฤษภาคม 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

26 – 28 พฤษภาคม 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

09 – 11 มิถุนายน 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

30 มิ.ย. – 02 ก.ค.2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

07 – 09 กรกฎาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,000

7,900

21 – 23 กรกฎาคม 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

04 – 06 สิงหาคม 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

11 – 13 สิงหาคม 2560

13,900

13,900

13,900

3,000

7,900

08 – 10 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

22 – 24 กันยายน 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560

11,900

11,900

11,900

2,500

6,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

   ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

   ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

   ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

   ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน

   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495