ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N BY FD ON MAY - SEP 17

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N BY FD ON MAY - SEP 17

 • ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
 • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
 • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
 • ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
 • นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
 • อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
 • แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 • พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชุดซัวซไดย

  สายการบิน : AIR ASIA (FD)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N BY FD ON MAY - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 เม.ย.60

1 พ.ค.60

25

12,900

12,500

11,900

2,000

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

25

11,900

11,500

10,900

2,000

12 พ.ค.60

14 พ.ค.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

26 พ.ค.60

28 พ.ค.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

14 ก.ค.60

16 ก.ค.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

28 ก.ค.60

30 ก.ค.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

11 ส.ค.60

13 ส.ค.60

25

11,900

11,500

10,900

2,000

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

25

12,900

12,500

11,900

2,000

25ส.ค.60

27 ส.ค.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

25

10,900

10,500

9,900

2,000

 

อัตราค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-          ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-          อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-          ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-          ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-          ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-          ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495