ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3D2N BY FD ON MAY - SEP 17

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3D2N BY FD ON MAY - SEP 17

 • เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้
 • ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรั่งเศษ
 • เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม
 • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน
 • พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู
 • พิเศษ !! พาทุกท่านชม  กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส
 • พักโรงแรมสุดหรู 4ดาวริมทะเล
 • เที่ยวชม ทะเลทรายขาว+ทะเลทรายแดงสุดแสนอลังการ
 • ฟรี!!นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือ+พัดซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)

  สายการบิน : AIR ASIA (FD)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3D2N BY FD ON MAY - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทาง ราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ทะเลทราย 3 วัน บินDD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

2,500

12 พ.ค.60

14 พ.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

26 พ.ค.60

28 พ.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

9 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

23 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

6 ก.ค.60

8 ก.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

7 ก.ค.60

9 ก.ค.60

31

10,900

10,900

9,900

2,500

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

2,500

21 ก.ค.60

23 ก.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

11 ส.ค.60

13 ส.ค.60

31

10,900

10,900

9,900

2,500

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

2,500

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

31

9,900

9,900

8,900

2,500

อัตราค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-          ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-          อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-          ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-          ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-          ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-          ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,494