ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4D3N BY DD ON MAY - SEP 17

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4D3N BY DD ON MAY - SEP 17

 • เที่ยวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่
 • ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ
 • นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆ
 • แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทรายช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน
 • อิ่มอร่อยกับ อาหารค่ำบนเรือ แสนโรแมนติกพร้อม ชมโชว์สุดอลังการ
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam)
 • พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู
 • พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)

  สายการบิน : NOK AIR (DD)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4D3N BY DD ON MAY - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

5 พ.ค.60

8 พ.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

11 พ.ค.60

14 พ.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

12 พ.ค.60

15 พ.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

18 พ.ค.60

21 พ.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

19 พ.ค.60

21 พ.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

25 พ.ค.60

28 พ.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

1 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

2 มิ.ย.60

5 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

8 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

9 มิ.ย.60

12 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

15 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

16 มิ.ย.60

19 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

22 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

23 มิ.ย.60

26 มิ.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

29 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

30 มิ.ย.60

3 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

6 ก.ค.60

9 ก.ค.60

31

WL

WL

WL

3,500

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

8 ก.ค.60

11 ก.ค.60

31

WL

WL

WL

3,500

13 ก.ค.60

16 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

14 ก.ค.60

17 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

20 ก.ค.60

23 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

21 ก.ค.60

24 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

27 ก.ค.60

30 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

28 ก.ค.60

31 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

3 ส.ค.60

6 ส.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

10 ส.ค.60

13 ส.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

31

13,900

13,900

12,900

3,500

17 ส.ค.60

20 ส.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

24 ส.ค.60

27 ส.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

31 ส.ค.60

3 ก.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

7 ก.ย.60

10 ก.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

14 ก.ย.60

17 ก.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

21 ก.ย.60

24 ก.ย.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-          ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-          อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-          ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-          ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-          ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-          ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495