ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3D2N BY DD ON MAR - SEP 17

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3D2N BY DD ON MAR - SEP 17

 • ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก
 • ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ
 • เที่ยวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
 • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36
 • ชมความงดงาม ของวิหารวรรณกรรม ที่ไม่มีใครเหมือน
 • พิเศษ !! พาทุกท่านชมการแสดงโชว์พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ สุดอลังการของเวียดนาม
 • อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติภัตตาคาร SEN BUFFET+Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)


  สายการบิน : NOK AIR (DD)
  กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3D2N BY DD ON MAR - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน DD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

17 มี.ค.60

19 มี.ค.60

25

10,999

10,999

9,999

2,500

24 มี.ค.60

26 มี.ค.60

25

10,999

10,999

9,999

2,500

31 มี.ค.60

2 เม.ย.60

25

10,999

10,999

9,999

2,500

7 เม.ย.60

9 เม.ย.60

25

11,999

11,999

10,999

2,500

14 เม.ย.60

16 เม.ย.60

25

13,999

13,999

12,999

2,500

21 เม.ย.60

23 เม.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

23 เม.ย.60

25 เม.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

28 เม.ย.60

30 เม.ย.60

25

10,999

10,999

9,999

2,500

1 พ.ค.60

3 พ.ค.60

25

10,999

10,999

9,999

2,500

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

25

11,999

11,999

10,999

2,500

12 พ.ค.60

14 พ.ค.60

25

10,999

10,999

9,999

2,500

19 พ.ค.60

21 พ.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

26 พ.ค.60

28 พ.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

9 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

23 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

7 ก.ค.60

9 ก.ค.60

25

10,999

10,999

9,999

2,500

10 ก.ค.60

12 ก.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

14 ก.ค.60

16 ก.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

21 ก.ค.60

23 ก.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

28 ก.ค.60

30 ก.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

4 ส.ค.60

6 ส.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

14 ส.ค.60

16 ส.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

18 ส.ค.60

20 ส.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

1 ก.ย.60

3 ก.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

15 ก.ย.60

17 ก.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

25

9,999

9,999

8,999

2,500

อัตราค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-          ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-          อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-          ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-          ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-          ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-          ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,493