ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4D3N BY DD ON APR - SEP 17

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4D3N BY DD ON APR - SEP 17

 • เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต +  น้ำตกสีเงิน
 • ช้อปปิ้งตลาดซาปา
 • ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
 • ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ
 • ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36
 • อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก
 • ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก
 • นั่งเรือกระจาดชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา
 • พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)


  สายการบิน : NOK AIR (DD)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4D3N BY DD ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน 3คืน บิน DD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 เม.ย.60

5 เม.ย.60

25

11,900

11,900

10,900

3,500

7 เม.ย.60

10 เม.ย.60

25

13,900

13,900

12,900

3,500

9 เม.ย.60

12 เม.ย.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

14 เม.ย.60

17 เม.ย.60

25

14,900

14,900

13,900

3,500

16 เม.ย.60

19 เม.ย.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

21 เม.ย.60

24 เม.ย.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

23 เม.ย.60

26 เม.ย.60

25

11,900

11,900

10,900

3,500

28 เม.ย.60

1 พ.ค.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

30 เม.ย.60

3 พ.ค.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

5 พ.ค.60

8 พ.ค.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

7 พ.ค.60

10 พ.ค.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

12 พ.ค.60

15 พ.ค.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

14 พ.ค.60

17 พ.ค.60

25

11,900

11,900

10,900

3,500

19 พ.ค.60

22 พ.ค.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

26 พ.ค.60

29 พ.ค.60

36

12,900

12,900

11,900

3,500

28 พ.ค.60

31 พ.ค.60

25

12,900

12,900

11,900

3,500

2 มิ.ย.60

5 มิ.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

9 มิ.ย.60

12 มิ.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

 

16 มิ.ย.60

19 มิ.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

23 มิ.ย.60

26 มิ.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

30 มิ.ย.60

3 ก.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

9 ก.ค.60

12 ก.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

14 ก.ค.60

17 ก.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

21 ก.ค.60

24 ก.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

28 ก.ค.60

31 ก.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

4 ส.ค.60

7 ส.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

31

13,900

13,900

12,900

3,500

13 ส.ค.60

16 ส.ค.60

31

11,900

11,900

10,900

3,500

18 ส.ค.60

21 ส.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

25 ส.ค.60

28 ส.ค.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

1 ก.ย.60

4 ก.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

8 ก.ย.60

11 ก.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

15 ก.ย.60

18 ก.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

22 ก.ย.60

25 ก.ย.60

31

12,900

12,900

11,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-          ที่พักโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-          อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-          ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-          ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-          ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-          ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/ลูกค้า 1 ท่าน(ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495