ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปาฟานซิปัน 5D4N BY DD ON MAY - SEP 17

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปาฟานซิปัน 5D4N BY DD ON MAY - SEP 17

 • เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต +  น้ำตกสีเงิน
 • ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
 • ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 • นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก  ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36
 • ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก
 • อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD พร้อมจิบไวน์แดง บนเรือแสนโรแมนติก
 • พักหรู 5 ดาวที่ลาวไก อร่อยเต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติSEN BUFFET
 • พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+กระเป๋าถือ+พัด+ขนมปังเวียดนาม)


  สายการบิน : NOK AIR (DD)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ซาปาฟานซิปัน 5D4N BY DD ON MAY - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน DD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

3 พ.ค.60

7 พ.ค.60

31

15,900

15,900

14,900

3,500

10 พ.ค.60

14 พ.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

17 พ.ค.60

21 พ.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

24 พ.ค.60

28 พ.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

31 พ.ค.60

4 มิ.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

7 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

14 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

21 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

28 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

5 ก.ค.60

9 ก.ค.60

31

15,900

15,900

14,900

3,500

12 ก.ค.60

16 ก.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

19 ก.ค.60

23 ก.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

26 ก.ค.60

30 ก.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

9 ส.ค.60

13 ส.ค.60

31

15,900

15,900

14,900

3,500

16 ส.ค.60

20 ส.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

23 ส.ค.60

27 ส.ค.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

30 ส.ค.60

3 ก.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

6 ก.ย.60

10 ก.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

13 ก.ย.60

17 ก.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

20 ก.ย.60

24 ก.ย.60

31

14,900

14,900

13,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-          ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-          อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-          ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-          ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-          ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-          ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495