ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N BY PG ON APR - SEP 17

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N BY PG ON APR - SEP 17

 • เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
 • ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน
 • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park
 • นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
 • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood
 • พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา    
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)


  สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N BY PG ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน PG

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

28 เม.ย.60

1 พ.ค.60

34

13,900

13,900

12,900

3,000

5 พ.ค.60

8 พ.ค.60

34

13,900

13,900

12,900

3,000

12 พ.ค.60

15 พ.ค.60

34

13,900

13,900

12,900

3,000

19 พ.ค.60

22 พ.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

26 พ.ค.60

29 พ.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

2 มิ.ย.60

5 มิ.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

9 มิ.ย.60

12 มิ.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

16 มิ.ย.60

19 มิ.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

23 มิ.ย.60

26 มิ.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

34

13,900

13,900

13,900

3,000

14 ก.ค.60

17 ก.ค.60

34

13,900

13,900

13,900

3,000

21 ก.ค.60

24 ก.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

28 ก.ค.60

31 ก.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

4 ส.ค.60

7 ส.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

34

13,900

13,900

13,900

3,000

18 ส.ค.60

21 ส.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

25 ส.ค.60

28 ส.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

1 ก.ย.60

4 ก.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

8 ก.ย.60

11 ก.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

15 ก.ย.60

18 ก.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

22 ก.ย.60

25 ก.ย.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

29 ก.ย.60

2 ต.ค.60

34

12,900

12,900

11,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม

-          ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-          ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-          อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-          ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-          ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-          ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-          ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-          ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-          ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-          ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-          ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140