ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5D4N BY WE ON APR - AUG 17

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5D4N BY WE ON APR - AUG 17

 • ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
 • ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
 • ถ้ำฝูหยงต้ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว
 • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว
 • ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - หงหยาต้ง

  สายการบิน : Thai Smile (WE)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - สิงหาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น: 22,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5D4N BY WE ON APR - AUG 17

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่2 ท่าน

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 5-9  เม.ย. 60

25,900

25,900

25,900

5,000

วันที่ 13-17 เม.ย 60

32,900

32,900

32,900

5,000

วันที่ 19-23,  26-30 เม.ย 60

22,900

22,900

22,900

5,000

วันที่ 3-7พ.ค. 60

23,900

23,900

23,900

5,000

วันที่  7-11 ,14-18, 21-25 มิ.ย. 60

22,900

22,900

22,900

5,000

วันที่ 28 มิ.ย. -02 ก.ค. 60

22,900

22,900

22,900

5,000

วันที่ 5-9 ก.ค. 60

24,900

24,900

24,900

5,000

วันที่ 12-16, 19-23, 26-30 ก.ค. 60

22,900

22,900

22,900

5,000

วันที่ 9-13 ส.ค. 60

24,900

24,900

24,900

5,000

วันที่ 23-27 ส.ค. / 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60

22,900

22,900

22,900

5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

      3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 2. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

      6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป

 • เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 
 • กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว หรือ ยื่นเอง หักคืน 1,000 บาท / กรณีต้องการยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว เก็บค่าส่วนต่าง(ปกติ 4 วันทำการ) เพิ่มท่านละ 500 บาท  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว  กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้  

ทางบริบัทขอสวงนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่า(ปกติ 4 วันทำการ) เพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์

หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

      7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. กระเป๋าเดินทาง
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนัก เงื่อนไขตามสายการบินกำหนด
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และคนขับรถ วันละ 10  หยวนต่อคน/วัน  เดินทางทั้งหมด  5 วัน จ่ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับรถ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ต่อคน

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140