WARP NAGOYA-OSAKA 5D2N BY TG ON MAY-SEP 17

ทัวร์ญี่ปุ่น WARP NAGOYA-OSAKA 5D2N BY TG ON MAY - SEP 17

 • เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ถนนโอฮาไรมาชิ
 • เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งอิออน


  สายการบิน : Thai Airways International (TG)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
  ราคาเพียง: 29,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ญี่ปุ่น WARP NAGOYA-OSAKA 5D2N BY TG ON MAY - SEP 17

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

16-20 พฤษภาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

23-27 พฤษภาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

26-30 พฤษภาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 60

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

02-06 มิถุนายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

09-13 มิถุนายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

16-20 มิถุนายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

23-27 มิถุนายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 60

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

07-11 กรกฎาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

14-18 กรกฎาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

21-25 กรกฎาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 60

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

02-06 สิงหาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

04-08 สิงหาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

16-20 สิงหาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

23-27 สิงหาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

25-29 สิงหาคม 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

30 สิงหาคม-03 กันยายน 60

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

01-05 กันยายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

06-10 กันยายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

08-12 กันยายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

13-17 กันยายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

15-19 กันยายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

20-24 กันยายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

22-26 กันยายน 2560

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

27 กันยายน-01 ตุลาคม 60

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

29 กันยายน-03 ตุลาคม 60

29,900

26,900

23,900

6,900

15,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

    - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

    ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

-     เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-     เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

      [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **

      [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

    1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

    2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

    3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

    4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

    5. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน

     6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140