ทัวร์ญี่ปุ่น COMBO TOKYO 5D3N BY XY ON MAY-SEP 17

ทัวร์ญี่ปุ่น COMBO TOKYO 5D3N BY XJ ON MAY - SEP 17

 • วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ออนเซน
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
 • ชมชิบะซากุระ[พิ้งค์มอส]-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือดิสนีย์ซี

  สายการบิน : Air Asia X (XJ)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
  ราคาเริ่มต้น: 26,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ญี่ปุ่น COMBO TOKYO 5D3N BY TG ON MAY - SEP 17

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

09 – 13 พฤษภาคม 2560

29,900

29,900

26,900

7,900

19,900

23 – 27 พฤษภาคม 2560

26,900

26,900

26,900

7,900

18,900

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2560

26,900

26,900

26,900

7,900

18,900

1 – 5 มิถุนายน 2560

26,900

26,900

26,900

7,900

18,900

8 – 12 มิถุนายน 2560

26,900

26,900

26,900

7,900

18,900

15 – 19 มิถุนายน 2560

26,900

26,900

26,900

7,900

18,900

22 – 26 มิถุนายน 2560

26,900

26,900

26,900

7,900

18,900

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2560

26,900

26,900

26,900

7,900

18,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ

ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495