ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3D2N BY DD ON MAR - SEP 17

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3D2N BY DD ON MAR - SEP 17

 • กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
 • สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
 • นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 • เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Parkview 4*
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

   
  สายการบิน : Nok Air (DD)
  กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น: 10,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3D2N BY DD ON MAR - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

24 มี.ค.60

26 มี.ค.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

31 มี.ค.60

2 เม.ย.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

1 เม.ย.60

3 เม.ย.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

7 เม.ย.60

9 เม.ย.60

35

11,900

11,900

10,900

3,000

13 เม.ย.60

15 เม.ย.60

35

11,900

11,900

10,900

3,000

14 เม.ย.60

16 เม.ย.60

35

11,900

11,900

10,900

3,000

15 เม.ย.60

17 เม.ย.60

35

11,900

11,900

10,900

3,000

21 เม.ย.60

23 เม.ย.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

22 เม.ย.60

24 เม.ย.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

28 เม.ย.60

30 เม.ย.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

29 เม.ย.60

1 พ.ค.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

35

11,900

11,900

10,900

3,000

6 พ.ค.60

8 พ.ค.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

12 พ.ค.60

14 พ.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

13 พ.ค.60

15 พ.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

19 พ.ค.60

21 พ.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

20 พ.ค.60

22 พ.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

26 พ.ค.60

28 พ.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

27 พ.ค.60

29 พ.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

3 มิ.ย.60

5 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

9 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

10 มิ.ย.60

12 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

17 มิ.ย.60

19 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

23 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

24 มิ.ย.60

26 มิ.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

1 ก.ค.60

3 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

7 ก.ค.60

9 ก.ค.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

35

10,900

10,900

9,900

3,000

14 ก.ค.60

16 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

15 ก.ค.60

17 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

21 ก.ค.60

23 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

22 ก.ค.60

24 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

28 ก.ค.60

30 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

29 ก.ค.60

31 ก.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

4 ส.ค.60

6 ส.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

5 ส.ค.60

7 ส.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

11 ส.ค.60

13 ส.ค.60

35

11,900

11,900

10,900

3,000

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

35

12,900

12,900

11,900

3,000

18 ส.ค.60

20 ส.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

19 ส.ค.60

21 ส.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

26 ส.ค.60

28 ส.ค.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

1 ก.ย.60

3 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

2 ก.ย.60

4 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

9 ก.ย.60

11 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

15 ก.ย.60

17 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

16 ก.ย.60

18 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

23 ก.ย.60

25 ก.ย.60

35

9,999

9,999

9,500

3,000

อัตราค่าบริการรวม

-     ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-     ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-    อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-    ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-    ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-    ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-    ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-    ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-    ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,492