ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4D3N BY SL ON APR - OCT 17

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4D3N BY SL ON APR - OCT 17

 • ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
 • สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ
 • เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
 • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ,    ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
 • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น
 • เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)


  สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น: 12,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4D3N BY DD ON APR - OCT 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12 เม.ย.60

15 เม.ย.60

35

14,900

14,500

13,900

3,500

13 เม.ย.60

16 เม.ย.60

35

14,900

14,500

13,900

3,500

28 เม.ย.60

1 พ.ค.60

35

14,900

14,500

13,900

3,500

4 พ.ค.60

7 พ.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,500

11 พ.ค.60

14 พ.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,500

25 พ.ค.60

28 พ.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

8 มิ.ย.60

11 มิ.ย.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

22 มิ.ย.60

25 มิ.ย.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

6 ก.ค.60

9 ก.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,500

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

35

14,900

14,500

13,900

3,500

27 ก.ค.60

30 ก.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

10 ส.ค.60

13 ส.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,500

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

35

14,900

14,500

13,900

3,500

24 ส.ค.60

27 ส.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

7 ก.ย.60

10 ก.ย.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

28 ก.ย.60

1 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

12 ต.ค.60

15 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

19 ต.ค.60

22 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,500

20 ต.ค.60

23 ต.ค.60

35

14,900

14,500

13,900

3,500

22 ต.ค.60

25 ต.ค.60

35

13,900

13,500

12,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม

-   ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-   ที่พักโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-   อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-   ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-   ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-   ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-   ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-   ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140