ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 4D3N BY FD ON APR - SEP 17

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 4D3N BY FD ON APR - SEP 17

 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  
 • ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
 • ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ
 • พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

  สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น: 19,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 4D3N BY FD ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน บินภายใน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

21 เม.ย.60

24 เม.ย.60

FD244/245

20,900

20,500

19,900

3,500

25 พ.ค.60

28 พ.ค.60

FD244/247

19,900

19,500

18,900

3,500

26 พ.ค.60

29 พ.ค.60

FD244/245

19,900

19,500

18,900

3,500

3 มิ.ย.60

6 มิ.ย.60

FD244/245

19,900

19,500

18,900

3,500

30 มิ.ย.60

3 ก.ค.60

FD244/245

19,900

19,500

18,900

3,500

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

FD244/247

20,900

20,500

19,900

3,500

27 ก.ค.60

30 ก.ค.60

FD244/247

19,900

19,500

18,900

3,500

28 ก.ค.60

31 ก.ค.60

FD244/245

19,900

19,500

18,900

3,500

4 ส.ค.60

7 ส.ค.60

FD244/245

19,900

19,500

18,900

3,500

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

FD244/247

20,900

20,500

19,900

3,500

31 ส.ค.60

3 ก.ย.60

FD244/247

19,900

19,500

18,900

3,500

14 ก.ย.60

17 ก.ย.60

FD244/247

19,900

19,500

18,900

3,500

28 ก.ย.60

1 ต.ค.60

FD244/247

19,900

19,500

18,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม

-      ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-      ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์

-      ที่พักโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-      อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-      ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-      ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-      ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-      ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-     ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-     ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-     ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-   (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812