ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5D4N BY 8M ON MAY - SEP 17

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5D4N BY 8M ON MAY - SEP 17

 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า
 • สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ  
 • พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี
 • บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่เหนื่อย เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น)

  สายการบิน : Myanmar Airway (8M)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น: 23,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5D4N BY 8M ON MAY - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน บิน PG 5 วัน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

4 พ.ค.60

8 พ.ค.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

11 พ.ค.60

15 พ.ค.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

25 พ.ค.60

29 พ.ค.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

8 มิ.ย.60

12 มิ.ย.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

22 มิ.ย.60

26 มิ.ย.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

6 ก.ค.60

10 ก.ค.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

27 ก.ค.60

31 ก.ค.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

10 ส.ค.60

14 ส.ค.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

24 ส.ค.60

28 ส.ค.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

7 ก.ย.60

11 ก.ย.60

25

23,900

23,500

22,900

4,000

 

28 ก.ย.60

2 ต.ค.60

25

25,900

25,500

24,900

4,000

 

 

อัตราค่าบริการรวม

-    ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-     ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์

-     ที่พักโรงแรมตามรายการ4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-     อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-     ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-     ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-     ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-     ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-     ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-     ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-     ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-     ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-    (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,811