ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3D2N BY SL ON APR - OCT 17

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3D2N BY SL ON APR - OCT 17

 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
 • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  
 • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 • เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)


  สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น: 10,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3D2N BY SL ON APR - OCT 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน SL พักโรงแรม 4 ดาว

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

1 เม.ย.60

3 เม.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

7 เม.ย.60

9 เม.ย.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

6 พ.ค.60

8 พ.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

 

19 พ.ค.60

21 พ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

20 พ.ค.60

22 พ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

27 พ.ค.60

29 พ.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

 

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

1 ก.ค.60

3 ก.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

35

11,900

11,500

10,900

3,000

14 ก.ค.60

16 ก.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

21 ก.ค.60

23 ก.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

4 ส.ค.60

6 ส.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

18 ส.ค.60

20 ส.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

1 ก.ย.60

3 ก.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

15 ก.ย.60

17 ก.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

6 ต.ค.60

8 ต.ค.60

35

10,900

10,500

9,900

3,000

21 ต.ค.60

23 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

22 ต.ค.60

24 ต.ค.60

35

12,900

12,500

11,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม

-    ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้

-    ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-    อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-    ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-    ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-     ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-     ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-     ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-     ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-    ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถในอัตราวันละ 150 บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-   (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,811