ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 3D2N BY FD ON APR - SEP 17

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 3D2N BY FD ON APR - SEP 17

 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม
 • ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
 • ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก และ ชมเจดีย์หยก
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


  สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 3D2N BY FD ON APR - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 

วันเดินทาง ราคา พม่า อินเล อินเลิฟ บินFD3วัน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 

14 เม.ย.60

16 เม.ย.60

25

22,900

22,500

21,900

3,500

 

28 เม.ย.60

30 เม.ย.60

25

20,900

20,500

19,900

3,500

 

5 พ.ค.60

7 พ.ค.60

25

20,900

20,500

19,900

3,500

 

19 พ.ค.60

21 พ.ค.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

2 มิ.ย.60

4 มิ.ย.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

16 มิ.ย.60

18 มิ.ย.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

30 มิ.ย.60

2 ก.ค.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

8 ก.ค.60

10 ก.ค.60

25

20,900

20,500

19,900

3,500

 

9 ก.ค.60

11 ก.ค.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

21 ก.ค.60

23 ก.ค.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

4 ส.ค.60

6 ส.ค.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

11 ส.ค.60

13 ส.ค.60

25

20,900

20,500

19,900

3,500

 

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

25

20,900

20,500

19,900

3,500

 

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

8 ก.ย.60

10 ก.ย.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

22 ก.ย.60

24 ก.ย.60

25

18,900

18,500

17,900

3,500

 

อัตราค่าบริการรวม

-   ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-   ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-เฮโฮ-มัณฑะเลย์

-   ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-   อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-   ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-   ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-   ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-   ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-   ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-   (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495