ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล พระบัวเข็ม มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุณี 4D3N BY FD ON MAY - SEP 17

ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล พระบัวเข็ม มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุณี 4D3N BY FD ON MAY - SEP 17

 • สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
 • ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์
 • ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)


  สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล พระบัวเข็ม มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุณี 4D3N BY FD ON MAY - SEP 17

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

4 พ.ค.60

7 พ.ค.60

25

24,900

24,500

23,900

5,000

10 พ.ค.60

13 พ.ค.60

25

24,900

24,500

23,900

5,000

25 พ.ค.60

28 พ.ค.60

25

24,900

24,500

23,900

5,000

7 ก.ค.60

10 ก.ค.60

25

26,900

26,500

25,900

5,000

27 ก.ค.60

30 ก.ค.60

25

24,900

24,500

23,900

5,000

11 ส.ค.60

14 ส.ค.60

25

26,900

26,500

25,900

5,000

31 ส.ค.60

3 ก.ย.60

25

24,900

24,500

23,900

5,000

14 ก.ย.60

17 ก.ย.60

25

24,900

24,500

23,900

5,000

28 ก.ย.60

1 ต.ค.60

25

24,900

24,500

23,900

5,000

อัตราค่าบริการรวม

-    ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

-   ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-พุกาม-เฮโฮ-มัณฑะเลย์

-   ที่พักโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

-   อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-   ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

-   ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

-   ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-   ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

-   ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

-   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

-   (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495