ทัวร์เกาหลี WELCOME BUSAN HANOK 5D3N BY KE ON MAY-OCT 17


ทัวร์เกาหลี  Welcome Busan Hanok 5D3N BY KE ON MAY - OCT 17


ปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู
วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด - แดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village
สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
วัดแฮดงยงกุงซา - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน  
Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ - Nurimaru APEC House


สายการบิน : KOREAN AIR (KE)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เกาหลี  Welcome Busan Hanok 5D3N BY KE ON MAY - OCT 17

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ :พฤษภาคม 60

17-21/24-28 พ.ค.60

  23,900.-

  23,900.-

  23,900.-

  22,900.-

5,900

วันที่ : มิถุนายน60

31พ.ค.-04/07-11/14-18/

21-25/28-02ก.ค.60

  23,900.-

  23,900.-

  23,900.-

  22,900.-

5,900

วันที่ : กรกฎาคม 60 

05-09/12-16/19-23/26-30ก.ค.60

  23,900.-

  23,900.-

  23,900.-

  22,900.-

5,900

วันที่ : สิงหาคม 60 

02-06/09-13/16-20/23-27/30-03ก.ย.60

  23,900.-

  23,900.-

  23,900.-

  22,900.-

5,900

วันที่ : กันยายน 60 

06-10/13-17/20-24 ก.ย.60

  23,900.-

  23,900.-

  23,900.-

  22,900.-

5,900

วันที่ : ตุลาคม 60

11-15/25-29 ต.ค.60

  23,900.-

  23,900.-

  23,900.-

  22,900.-

5,900

วันที่ : ตุลาคม 60 

18-22 ต.ค.60

 (วันหยุดปิยะมหาราช)

  26,900.-

  26,900.-

  25,900.-

  24,900.-

6,900

อัตราค่าบริการนี้รวม     :   

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 • **ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • อัตรานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812