ทัวร์ไต้หวัน EASY ฟินเว่อร์ in TAIWAN 6D4N BY XW ON APR - AUG 17

ทัวร์ไต้หวัน EASY ฟินเว่อร์ in TAIWAN 6D4N BY XW ON APR - AUG 17

 • ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
 • ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
 • ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
 • ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
 • อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน

  สายการบิน : Nok Scoot (XW)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - สิงหาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ไต้หวัน EASY ฟินเว่อร์ in TAIWAN 6D4N BY XW ON APR - AUG 17

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

ìììราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็กììì

19 – 24 เม.ย.2560

19,999.-

7,900.-

05 – 10 พ.ค. 2560 * วันฉัตรมงคล *

19,999.-

7,900.-

06 – 11 มิ.ย.2560

18,999.-

6,900.-

15 – 20 ส.ค. 2560

18,999.-

6,900.-

อัตรานี้รวม

-     ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม

-    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-    โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน

-    บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

-    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ

-    ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

-    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

-    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ900NTDหรือประมาณ1,080บาท(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

-    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  

-    ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812