ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4D3N BY XW ON MAY - AUG 17

ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4D3N BY XW ON MAY - AUG 17

 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก
 • ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) – ร้านหยก
 • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
 • ประตูชัย – ผิเซียะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย

  สายการบิน : Nok Scoot (XW)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4D3N BY XW ON MAY - AUG 17

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

ìììราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็กììì

02-05 พ.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

09-12 พ.ค. 60

16,999.-

4,9000.-

16-19 พ.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

06-09 มิ.ย. 60

14,999.-

4,9000.-

20-23 มิ.ย. 60

14,999.-

4,9000.-

27-30 มิ.ย. 60

14,999.-

4,9000.-

04-07 ก.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

11-14 ก.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

18-21 ก.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

25-28 ก.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

01-04 ส.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

08-11 ส.ค. 60

17,999.-

4,9000.-

15-18 ส.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

22-25 ส.ค. 60

14,999.-

4,9000.-

29 ส.ค.-01 ก.ย 60

14,999.-

4,9000.-

ราคาทัวร์นี้รวม

-     ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้น
      เครื่องได้ 07 กิโลกรัม

-     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-     โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน

-     บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

-     ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ

-     ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

-     ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนเฉพาะผู้ถือพาสฯคนไทยที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

-     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

-     ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 160หยวน (960บาท)/ท่าน/ทริป, ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้ว
      แต่จะพอใจในการบริการ, (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)

-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

-     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  

-     ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

-     ไม่รวมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า
      เป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไม่รับยื่นให้ค่ะ)

-     ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812