ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N BY XW ON APR - OCT 17

ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N BY XW ON APR - OCT 17

 • วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
 • ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด
 • ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
 • ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)


  สายการบิน : Nok Scoot (XW)
  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D3N BY XW ON APR - OCT 17

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

ìììราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็กììì

28เม.ย.-02พ.ค. 2560* วันแรงงาน *

17,999.-

6,900.-

29เม.ย.-03พ.ค. 2560* วันแรงงาน *

19,999.-

6,900.-

03-07 พ.ค. 2560 * วันฉัตรมงคล *

22,999.-

6,900.-

11-15 พ.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

19-23 พ.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

26-30 พ.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

02-06 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

09-13 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

14-18 มิ.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

23-27 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

30มิ.ย.-04ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

06-10 ก.ค. 2560 * วันอาสาหบูชา *

18,999.-

5,900.-

12-16 ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

19-23 ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

28ก.ค.-01ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

02-06 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

10-14 ส.ค. 2560 * วันแม่แห่งชาติ *

22,999.-

6,900.-

11-15 ส.ค. 2560 * วันแม่แห่งชาติ *

22,999.-

6,900.-

16-20 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

23-27 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

30ส.ค.-03ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

01-05 ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

06-10 ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

15-19 ก.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

20-24 ก.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

13-17 ต.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

19-23 ต.ค. 2560 * วันปิยะหมาราช *

22,999.-

6,900.-

20-24 ต.ค. 2560 * วันปิยะมหาราช *

22,999.-

6,900.-

ราคาทัวร์นี้รวม

-   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม

-   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-   โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน

-    บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

-    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ

-    ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

-    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

-    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 960บาท(800NTD)/ท่าน/ทริป, ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ(เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)

-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %  

-    ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140