ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน 5D3N BY TG ON MAY - AUG 17

ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน 5D3N BY TG ON MAY - AUG 17

 • ไต้หวัน  – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
 • อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี
 • นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
 • ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
 • ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว
 • ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89


  สายการบิน : EVA AIR (BR)
  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
  ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน 5D3N BY TG ON MAY - AUG 17

อัตราค่าบริการ ปี60

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

 ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

 

31 พ.ค. - 4 มิ.ย.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

3-7 มิ.ย.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

9-13 มิ.ย.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

16-20 มิ.ย.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

23-27 มิ.ย.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

30 มิ.ย.-4 ก.ค.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

6-10 ก.ค.

20,900

20,900

20,900

20,900

4,500

14-18 ก.ค.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

27-31 ก.ค.

21,900

21,900

21,900

21,900

4,500

4 - 8 ส.ค.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

9 - 13 ส.ค.

21,900

21,900

21,900

21,900

4,500

17- 21 ส.ค.

20,900

20,900

20,900

20,900

4,500

25-29 ส.ค.

19,900

19,900

19,900

19,900

4,500

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 • ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
 • เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2017
 • ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
 • พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150TWD/ วัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

 , ค่าซัก รีด ฯลฯ

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812