ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHIC CHIC 5D3N BY XW ON MAY - AUG 17

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHIC CHIC 5D3N BY XW ON MAY - AUG 17

-กรุงเทพฯ
-สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู ไถจง หมู่บ้านสายรุ้งเฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
-ไทเป – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –– ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป
-อิสระที่ไทเป

-สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ

สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,999.- บาท

 

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

20-24 พฤษภาคม 2560

13,999

13,999

13,555

4,500

7,900

7-11 มิถุนายน 2560

13,999

13,999

13,555

4,500

7,900

21-25 มิถุนายน 2560

14,999

14,999

14,555

5,000

8,500

5-9 กรกฎาคม 2560

14,999

14,999

14,555

5,000

8,500

8-12 กรกฎาคม 2560

14,999

14,999

14,555

5,000

8,500

19-23 กรกฎาคม 2560

13,999

13,999

13,555

4,500

7,900

2-6 สิงหาคม 2560

13,999

13,999

13,555

4,500

7,900

 

อัตรานี้รวม

·         ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ

·         ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

·         ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ

·         ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ

·         ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ

·         น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน / คน

·         กระเป๋าเดินทาง (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 1 ใบ

·         ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)

·         ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

·         ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

·         อัตรานี้ไม่รวม

·        ค่าทำหนังสือเดินทาง

·        ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)

·        ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

·        ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·        ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)

·        ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

·        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3%

·        ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ 900NTD / 1000 THB ต่อท่านต่อทริป ชำระที่สนามบินดอนเมืองขาไป

<p class="MsoNormal" style="text-align:

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,492