ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N BY EK ON MAY - AUG 17

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N BY EK ON MAY - AUG 17 

ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - อารบัท
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน - จตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างกุม - ล่องเรือ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N BY EK ON MAY - AUG 17 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

พฤษภาคม

5 – 12 / 9 – 16 / 16 - 23 / 19 – 26

 24 – 31 / 25- 1 มิ.ย. 60

57,900

มิถุนายน

16 – 23 มิ.ย. 60

57,900

กรกฎาคม

5 – 12 ก.ค. 60

59,900

27 ก.ค. – 3 ส.ค. 60

57,900

สิงหาคม

8 – 15 / 10 – 17 ส.ค. 60

59,900

 

อัตราค่าบริการ 

                   เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่มีตียง)        ลดท่านละ         2,000        บาท

                   พักเดี่ยว                                            เพิ่มท่านละ       10,000       บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140