ทัวร์ยุโรป WINTER NORWAY 7D BY EK ON JUL - AUG 17

ทัวร์ยุโรป WINTER NORWAY 7D BY EK ON JUL - AUG 17

ดูไบ-ออสโล-อุทยานฟร็อกเนอร์-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เมืองบุสเครุด
เมืองกอล-ฟอล์ม-ล่องเรือชมซองก์ฟยอร์ด-กู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น
ย่านบริ๊กเก้น-นั่งรถรางขึ้นยอดเขา FLOYEN-เมืองบุสเครุด
เกโล่-ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-คาร์ลโจฮันเกท - สกีจัมพ์


สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ยุโรป  WINTER NORWAY 7D BY EK ON JUL - AUG 17

กำหนดการเดินทาง

ราคา

กรกฎาคม

5 – 11 ก.ค. 60

57,900

สิงหาคม

24 – 29 ส.ค. 60

54,900

 

 

อัตราค่าบริการ 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง       ลดท่านละ         2,000        บาท

พักเดี่ยว                                            ท่านละ            10,000        บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140