ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9D BY EK ON JUL - AUG 17

ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9D BY EK ON JUL - AUG 17 

ดูไบ-กลาสโกว์-เอดินเบอระ-ปราสาทเอดินเบอระ
มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์-วินเดอร์เมียร์-เพรสตัน
ยอร์ค-มหาวิหารยอร์ค-แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส-คาร์ดิฟฟ์
บาธ-โรงอาบน้ำแร่โรมัน-สโตนเฮนจ์-ลอนดอน
พระราชวังบัคกิ้งแฮม-โบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสพิคคาเดลลี่-บริติชมิวเซียม-ห้างแฮร์รอดส์
ล่องเรือแม่น้ำเทมส์-ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด


สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ยุโรป  สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9D BY EK ON JUL - AUG 17

กำหนดการเดินทาง

ราคา

กรกฎาคม

3 – 11 ก.ค. 60

62,900

25 ก.ค. – 2 ส.ค. 60

59,900

สิงหาคม

11 – 19 ส.ค. 60

62,900

30 ส.ค. – 7 ก.ย. 60

59,900

 

อัตราค่าบริการ 

                   เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)       ลดท่านละ         2,000        บาท

                   พักเดี่ยว                                            เพิ่มท่านละ      12,000        บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิรเรตส์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าUNITED KINGDOM (UK)ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ 
 •  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ปอนด์ / วัน / คน)
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ / วัน / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำวันละ 100 บาท / วัน / คน อาทิเช่น 100 X 7 วัน = 700 บาท / คน

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140