ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ 4D 3N BY PG ON JUN - OCT 17

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ 4D 3N BY PG ON JUN - OCT 17

กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง-กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก + รถไฟไต่เขา
หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง

สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท

 
 

กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ 4D 3N BY PG ON JUN - OCT 17

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ห้องเตียงคู่

นอน 2 ท่าน

เด็ก 1 ท่าน พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

วันที่ 1-4 มิถุนายน 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

วันที่ 15-18 มิถุนายน 60

11,899.-

11,899.-

3,900.-

วันที่ 22-25 มิถุนายน 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

เดือนกรกฏาคม 60

วันที่ 8-11 กรกฏาคม 60

13,899.-

13,899.-

4,500.-

วันที่ 20-23 กรกฏาคม 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

วันที่ 27-30 กรกฏาคม 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

เดือนสิงหาคม 60

วันที่ 3-6 สิงหาคม 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

วันที่ 11-14 สิงหาคม 60

13,899.-

13,899.-

4,500.-

วันที่ 24-27 สิงหาคม 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

เดือนกันยายน 60

วันที่ 7-10 กันยายน 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

วันที่ 14-17 กันยายน 60

11,899.-

11,899.-

3,900.-

วันที่ 28 ก.ย.-1ต.ค.60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

เดือนตุลาคม 60

วันที่ 12-15 ตุลาคม 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

วันที่ 20-23 ตุลาคม 60

15,899.-

15,899.-

4,500.-

วันที่ 26-29 ตุลาคม 60

12,899.-

12,899.-

3,900.-

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812