ทัวร์สิงคโปร์ SUMMER CHIC IN SINGAPORE 3D2N ON JUL-OCT 17

ทัวร์สิงคโปร์ SUMMER CHIC IN SINGAPORE 3D2N ON JUL-OCT 17

เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
ชมโชว์WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านบูกิส ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก

สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์สิงคโปร์ SUMMER CHIC IN SINGAPORE 3D2N ON JUL-OCT 17

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

13 – 15 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

20 – 22 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

27 – 29 พฤษภาคม 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

03 – 05 มิถุนายน 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

10 – 12 มิถุนายน 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

17 – 19 มิถุนายน 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

24 – 26 มิถุนายน 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

08 – 10 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,500

10,900

28 – 30 กรกฎาคม 2560

14,900

14,900

14,900

5,500

10,900

12 – 14 สิงหาคม 2560

15,900

15,900

15,900

5,500

10,900

25 – 27 สิงหาคม 2560

12,900

12,900

12,900

4,500

9,900

29 ก.ย. – 01 ต.ค.2560

13,900

13,900

13,900

4,500

9,900

07 – 09 ตุลาคม 2560

13,900

13,900

13,900

4,500

9,900

14 – 16 ตุลาคม 2560

13,900

13,900

13,900

4,500

9,900

28 – 30 ตุลาคม 2560

13,900

13,900

13,900

4,500

9,900

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
  • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                
  • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140