ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHIC CHIC 5D3N BY XW ON MAY-AUG 17

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHIC CHIC 5D3N BY XW ON MAY-AUG 17

กรุงเทพฯ

สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู – ไถจง –หมู่บ้านสายรุ้ง– เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

ไทเป – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –– ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป

อิสระที่ไทเป

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 13,999.- บาท

Visitors: 467,812