ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3D2N BY CX ON MAY - OCT 17

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3D2N BY CX ON MAY - OCT 17

  • กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ส์มาร์เก็ต
  • ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
  • สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
  • เมนสตรีท-ยูเอสเอ
  • แอดเวนเจอร์แลนด์, แฟนตาซีแลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์และกริซลีย์กัลช์-ทอย สตอรี่แลนด์ โซนใหม่ล่าสุด
  • รถไฟเหาะ Space Mountain แวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก

 

สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 16.999 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

***6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ค. /9-11, 17-19, 24-26, 30 มิ.ย.-2 ก.ค. / 1-3, 15-17, 22-24, 29-31 ก.ค. / 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. / 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 60

         ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                16,999.-          บาท

         ราคาเด็กมีเตียง อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               16,499.-          บาท

         ราคาเด็กไม่มีเตียง อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)           15,999.-          บาท

         พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                 3,500.-            บาท

 

อัตราค่าบริการ

***30 ก.ย.-2 ต.ค. / 7-9, 14-16, 28-30 ต.ค. 60

         ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                17,499.-          บาท

         ราคาเด็กมีเตียง อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               16,999.-          บาท

         ราคาเด็กไม่มีเตียง อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)           16,999.-          บาท

         พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                  3,500.-           บาท

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ /ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม)/ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***/ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140