ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW ON JUN - SEP 17

ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW ON JUN - SEP 17

 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว 
 • ไทเป-ร้านพายสัปรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรสถานเจียงไคเช็ค-ร้านใบชาพิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว
 • สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 16,777 บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.        
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                          
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140