กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เกาหลี SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ ON JUL - SEP 17

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)

 (ซูวอน - โซล – โซล)


 

กำหนดการเดินทาง

เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

07 – 11 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

08 – 12 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

11 – 15 สิงหาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

12 – 16 สิงหาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

01 – 05 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

06 – 10 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

07 – 11 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

08 – 12 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

13 – 17 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

14 – 18 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

15 – 19 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

20 – 24 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

21 – 25 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

22 – 26 กันยายน 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2560

14,900

14,900

14,900

5,000

 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**

*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท ***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                           
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.             
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน               
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                              
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 •  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495