ทัวร์พม่า มัฑเลย์ สกายน์ 3D2N BY 8M ON MAY - SEP 17

ทัวร์พม่า มัฑเลย์ สกายน์ 3D2N BY 8M ON MAY - SEP 17

  • กรุงเทพฯ– มัณฑะเลย์– วัดกุโสดอ– Mandalay Hill
  • พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจองวัดมหากันดายง–สะพานไม้อูเบ็ง–เจดีย์กวงมูดอร์–เจดีย์อูมินทงแส่–เขาสกายน์ฮิลล์
  • พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ

           

สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 8,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตรานี้รวม

ตรานี้ไม่รวมอั

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

- ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืนตามรายการที่ระบุ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ

- ค่าภาษีสนามบินไทย,พม่า

 

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง (วงเงิน เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140