ทัวร์เกาหลี SUMMER FRESH IN KOREA 5D3N BY XJ ON JUL - SEP 17

ทัวร์เกาหลี SUMMER FRESH IN KOREA 5D3N BY XJ ON JUL - SEP 17

 •  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ตามรอยซี่รี่ย์ดังที่ MBC DRAMIA – สวนสนุก EVERLAND
  โรงเรียนสอนทากิมจิ + ชุดประจาชาติฮันบก – รร.ซูวอน
 • LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วัดพงอึนซา – ฮอตเกนามู - COSMETIC OUTLET
  สะพานน้าพุสายรุ้งบันโพ – รร.โซล
 • น้ามันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง
  พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล
 • ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


 ทัวร์เกาหลี SUMMER FRESH IN KOREA 5D3N BY XJ ON JUL - SEP 17

  

 

าหนดการเดินทาง กรกฎาคม สิงหาคม2560

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1เด็ก

2ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก เดี่ยว เพิ่ม

0408 กรกฎาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

05-09 กรกฎาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

06-10 กรกฎาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

0711 กรกฎาคม2560

17,900

17,900

17,900

5,000

11-15 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

12-16 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

13-17 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

1822 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

19-23 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

20-24 กรกฎาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

 

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจบัน

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้

ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจบัน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม


 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม


 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต
 ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495