ทัวร์เกาหลี กด LIKE SUN SKI SNOW IN KOREA 4D3N BY XJ ON DEC 17

ทัวร์เกาหลี กด LIKE SUN SKI SNOW IN KOREA 4D3N BY XJ ON DEC 17

 

 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์
 • SKI – สวนสนุก LOTTE WORLD – SEOUL SKY – ศูนย์เครื่องสำอาง
 • ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – เรียนทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) DUTY FREE – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
 • ศูนย์สมุนไพร – พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

 

 

 

 

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

 

9 – 12 DEC 2017

18,900

18,900

5,000

29 DEC 17 – 01 JAN 18

23,900

23,900

5,000

30 DEC 17 – 02 JAN 18

25,900

25,900

5,000

 

ราคาทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้อง

  เสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง  ค่าอาหารและ

  เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

 • นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอนต่อท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหักณที่จ่าย3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140