ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8D BY LX ON MAY - SEP 17

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8D BY LX ON MAY - SEP 17

 

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ซูริค– น้ำตกไรน์– อัพเพนเซลล์ – วาดุซ –คูร์
  • คูร์ - เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - ทิราโน - ลูกาโน - ชมเมืองเก่า - เบลลินโซน่า
  • เบลลินโซน่า – ชมเมืองมรดกโลก - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท
  • เซอร์แมท– ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สวิส ริเวียร่า  โลซานน์–เบิร์น
  • เบิร์น– นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น– เวคกิส
  • เวคกิส–ลูเซิร์น–ชมเมือง –ซูริค– กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพฯ

 

สายการบิน :SWISS AIR (LX)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

              พักท่านเดียว / ห้อง

                      จ่ายเพิ่ม

 

พ.ค.-พ.ย. 2560

72,900

72,900

72,900

18,000

ก.ค. 2560

79,900

79,900

79,900

18,000

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)

       ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

       โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัวหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

       ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

       ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

       ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

       ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

    ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

    ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

    ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 18ฟรังส์

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140