ทัวร์เกาหลี SEORAKSAN IN AUTUMN 5D3N BY TG ON OCT-NOV 17

ทัวร์เกาหลี SEORAKSAN IN AUTUMN 5D3N BY TG ON OCT-NOV 17

 • กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
 • อินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วันชินฮันซา
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – บุฟเฟต์อินเตอร์ระดับ Hi class – ล่องเรื่อชมวิวแม่น้ำฮัน – สะพานบันโพ
 • พระราชวังชางด๊อกคุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -โซลทาวเวอร์ - Cosmetic Shop-Duty Free - ตลาดเมียงดง
 • น้ำมันสนเข็มแดง-พลอยอเมทิส -Lotte World Tower (Seoul Sky รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก๊ต -อินชอน

สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 28,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เกาหลี SEORAKSAN IN AUTUMN 5D3N BY TG ON OCT-NOV 17

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม : 11-15/25-29/26-30 ต.ค.60

28,900.-

28,900.-

27,900.-

26,900.-

6,900.-

กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม : 12-16 ต.ค.60
(วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

30,900.-

30,900.-

29,900.-

28,900.-

 7,900.-

กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม : 19-23 ต.ค.60

(วันหยุดปิยะมหาราช)

32,900.-

32,900.-

31,900.-

30,900.-

 7,900.-

กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม : 18-22 ต.ค.60

(วันหยุดปิยะมหาราช)

34,900.-

34,900.-

33,900.-

32,900.-

 7,900.-

กำหนดวันเดินทาง: พฤศจิกายน :01-05/29พ.ย.-03ธ.ค.

30พ.ย.-04ธ.ค.60

27,900.-

27,900.-

26,900.-

25,900.-

6,900.-

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
 • วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495