ทัวร์เกาหลี SUMMER SNOW 5D3N BY XJ ON JUN-SEP 17

ทัวร์เกาหลี SUMMER SNOW 5D3N BY XJ ON JUN-SEP 17

 • กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน
 • อินชอน– หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวามาอึล - สวนซองโด - Songdo central park  - G-Tower – One Mount Snow Park - โซล
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด๊อกกุง -ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-Cosmetic Shop - Duty Free -ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
 • โซลทาวเวอร์ -น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - Teddy bear museum Seoul-ตลาดเมียงดง
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต– อินชอน– กรุงเทพ

สายการบิน : Thai Air Asia X (XJ)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เกาหลี SUMMER SNOW 5D3N BY XJ ON JUN-SEP 17

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ :กรกฎาคม 60
30มิ.ย.-4ก.ค./05-09/07-11/12-16/

14-18/19-23/21-25/

28ก.ค.-01ส.ค.60

15,900.-

15,900.-

15,900.-

15,900.-

5,900

วันที่ :กรกฎาคม 60
26-30ก.ค.60

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

16,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900

วันที่:สิงหาคม 60

02-06/04-08/16-20/18-22/23-27

25-29/30ส.ค.-03 ก.ย.60

16,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900

วันที่:สิงหาคม 60

09-13/11-15 ส.ค.60

(ช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติ)

17,900.-

17,900.-

17,900.-

17,900.-

5,900

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 6. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812