ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 4D3N BY CX ON JUN-AUG 17

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 4D3N BY CX ON JUN-AUG 17

  • สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น (รถไฟ)
  • เซินเจิ้น - จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ โชว์ม่านน้ำ
  • เซินเจิ้น – ฮ่องกง (หัวหน้าทัวร์พาช้อปปิ้ง) – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหล่อหวู่
  • เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคตอเรียพ้อยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอร์รี่ – กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพฯ

สายการบิน :  CATHAY PACIFIC (CX)
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น 4D3N BY CX ON JUN-AUG 17

พีเรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อายุไม่ถึง18ปี

จำนวน

5 - 8 มิย 60 (ไฟท์กลับCX617)

7,997

4,500

+5,000

20

20 - 23 มิ.ย. 60 (ไฟท์กลับCX709)

7,997

4,500

+5,000

20

1 - 4 ส.ค. 60 (ไฟท์กลับCX709)

7,997

4,500

+5,000

20

15 - 18 ส.ค. 60 (ไฟท์กลับCX709)

7,997

4,500

+5,000

20

22 -  25 ส.ค. 60 (ไฟท์กลับCX709)

7,997

4,500

+5,000

20

29 ส.ค.-1 ก.ย. 60 (ไฟท์กลับCX709)

7,997

4,500

+5,000

20

3 - 6 ก.ย. 60 (ไฟท์กลับCX709)

7,997

4,500

+5,000

20

อัตราค่าบริการรวม

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

ü  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

×        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

×        ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

×        ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

×        ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)

×        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812