ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER COOL 5D3N BY TZ ON JUL-SEP 17

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUMMER COOL 5D3N BY TZ ON JUL-SEP 17

 

  • กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
  • สนามบินนาริตะ– วัดนาริตะ – คามาคูระ - ออนเซ็น
  • โอชิโนะฮัคไก –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว –วัดอาซากุสะ– ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี –
  • ชินจูกุ - นาริตะ
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 

สายการบิน : SCOOT AIRLINES (TZ)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ราคาโปรโมชั่นทุกพีเรียด19,900  บาท

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-6 ปี

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม /

เดินทางท่านเดียว

ที่นั่ง

หมายเหตุ

18-22 ก.ค.

19,900

 

ไม่มีราคาเด็ก

INF 7,000 บาท

7,500

34

 

30 ก.ค. – 3 ส.ค.

19,900

7,500

34

 

26 -30 ส.ค.

19,900

7,500

34

 

4 – 8 ก.ย.

19,900

7,500

34

 

10 – 14 ก.ย.

19,900

7,500

34

 

25-29 ก.ย.

19,900

7,500

34

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน

กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญ่1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้

กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

-       ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท

-       ซื้อน้ำหนักเพิ่ม15กก. ชำระเพิ่ม 1,700บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,200 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812