ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN TOHOKU 6D3N BY TG NO OCT-NOV 17

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN TOHOKU 6D3N BY TG NO OCT-NOV 17

  • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ – น้ำตกเคง่อน – นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ศาลเจ้าโทโชกุ- สะพานชินเคียว – คินูกาว่า
  • ฟุกุชิม่า - หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ - ปราสาทนกกระเรียน - “ทะเลสาบ 5 สี” - โกะชิคินุมะ – อุระบันได
  • บันได อาซุมะ สกายไลน์ - มัตสึชิม่า – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – วัดโกไดโดะ - เซนได - ถนนอิจิบังโจ
  • อิบารากิ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - อามิ เอ้าท์เลต - สนามบินฮาเนดะ
  • สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน : THAI AIRWAY (TG)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN TOHOKU 6D3N BY TG NO OCT-NOV 17

อัตราค่าบริการ

***สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป***

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

26-31 ตุลาคม 2560

16-21 พฤศจิกายน 2560

51,900.-

49,900.-

47,900.-

6,000.-

***กรณีมีตั๋วเครื่องบินแล้วลดท่านละ 15,000.-บาท***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน / ท่าน / ทริป***

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท

   (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**

6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%                  

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812