ทัวร์ญี่ปุ่น SEASON CHANGE-A โตเกียว-นิโก้-ทาคายาม่า-เกียวโต-โอซาก้า 6D4N BY TG ON OCT 17

ทัวร์ญี่ปุ่น SEASON CHANGE-A โตเกียว-นิโก้-ทาคายาม่า-เกียวโต-โอซาก้า 6D4N BY TG ON OCT 17

  • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  • สนามบินฮาเนดะ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – น้ำตกเคกอน
  • หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ – หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ
  • ปราสาทมัตสึโมโต้ (ผ่านชม) – ทาคายาม่า  - ซันมาจิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
  • เกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ - วัดคินคาคุจิ  - ชินไซบาชิ
  •  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ญี่ปุ่น SEASON CHANGE-A โตเกียว-นิโก้-ทาคายาม่า-เกียวโต-โอซาก้า 6D4N BY TG ON OCT 17

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

19-24 ตุลาคม 2560

55,900.-

53,900.-

51,900.-

8,000.-

 

*** กรณีมีตั๋วเครื่องบินแล้วลดท่านละ 18,000.-บาท ***

 

*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน / ท่าน / ทริป***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท

   (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**

6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%                  

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812